Sobotni promień słońca„Miłosierdzie Matki Najświętszej splata się nierozerwalnie z codziennym życiem, jakie prowadzi na ziemi. Zna dokładnie z własnego doświadczenia cienie i niedole ludzkiego żywota. Stąpa po twardej i ciernistej ścieżynie udręk, przykrości, cierpienia. Wie, czym jest cichy jęk zranionego serca. Zna gorycz łez, wylewanych w dniach ciężkiej żałoby, lub doznanej krzywdy. Na Kalwarii wśród niewypowiedzianych katuszy serca została ogłoszona Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (j 19,27). Inaczej pojąć Jej nie możemy, tylko jako Matkę Miłosierdzia. Bo jeśli ziemska matka żywo odczuwa każde cierpienie dziecka swego i wiele umie mu przebaczyć, to cóż powiedzieć o Najszlachetniejszej, Najświętszej z matek?”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Miłosierna Matko Boża, po raz kolejny wypowiadamy nasze „Jestem”, stając obok Ciebie pod krzyżem Chrystusa. Wpatrujemy się w Twój wizerunek, gdy wróciłaś z Golgoty. Wypłakane oczy i ręce opadłe… Pozostały znaki, pamiątki po Męce Pana Jezusa. Przyniosłaś je do domu. Ale przecież pozostała nade wszystko miłość, która jest silniejsza niż śmierć. Matko Bolesna, dzisiaj przez Twoje dobre ręce prosimy Boga w intencji naszych bliskich zmarłych, by mogli cieszyć się w Niebie owocami Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.

Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg. 


Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Ileż otuchy wlewasz do serc naszych ukochana Matko Miłosierdzia! Jednocześnie ukazujesz nam drogę wiodącą do skarbnicy miłosierdzia Bożego”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

17 marca 2018 r.

Modlą się przez wstawiennictwo Sługi BożegoSł. B. bp Piotr Gołębiowski patronem Róży RóżańcowejW październiku 2017 r., w ramach Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej powołane zostały dwie Róże Różańcowe rodziców Domowego Kościoła, modlących się w intencji swych dzieci. Każdego dnia modli się w nich około 60 osób. Część małżeństw zdecydowała się na wspólne, a część na indywidualne rozważanie tajemnicy Różańca świętego.
Każda osoba zobowiązuje się rozważać jedną dziesiątkę Różańca codziennie. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci. W ten sposób nasze dzieci są objęte modlitwą całego Różańca.
Patronem jednej z Róż jest Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski. Całym sercem wspierał, bronił i towarzyszył życiu oraz działalności Ruchu Światło-Życie. Chętnie odwiedzał różne grupy odbywające rekolekcje oazowe. Przy jego grobie również spotykają się obecnie członkowie Ruchu Światło-Życie, modląc się o jego beatyfikację. Wierzymy, że za jego wstawiennictwem wypraszamy łaski dla naszych dzieci, a zanoszone przed tron Boży modlitwy przyczynią się również do wyniesienia go na ołtarze.
Michał Podlewski

15 III 2018 r.

Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymTrzeba z wiarą spoglądać na krzyż


„Jak wielki jest Bóg, tak wielkie jest Jego miłosierdzie! Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna. Jezus Chrystusa wziął nasze winy na siebie. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu zadośćuczynił za nasze grzechy. Przez poniżenie i ofiarę z życia oraz przez tryumf zmartwychwstania wysłużył nam wyzwolenie z tyranii grzechów i pojednanie z Bogiem, Ojcem Najlepszym. […] Nie wolno zmarnować lekkomyślnie okazji do odnowy ducha. Trzeba z wiarą spoglądać na krzyż i rozważać jego tajemnice”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post 1977
11 III 2018 r.

Sobotni promień słońca

„Pomyśl […], jak Maryja znosi te udręki duchowe? Mężnie stoi obok krzyża Jezusowego. W Jej postawie nie znajdziesz ani śladu ludzkiej rozpaczy, lub choćby zwątpienia. Matka Bolesna świadomie i z całą uległością swej woli łączy własne cierpienia z ofiarą krzyża, ponawiając akt całkowitego oddania się Najwyższemu Panu: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Jako najpokorniejsza służebnica i najmilsza córa Boża wraz z Panem Jezusem i w zależności od Niego, zdobywa dla nas skarby Boże, łaski niebiańskie. Jak Panu Jezusowi, podobnie Jego Matce Najświętszej zawdzięczamy wszystko, co możemy zdziałać dla chwały Bożej, dla zbawienia duszy własnej i dusz bliźnich naszych. Słusznie przeto obok Chrystusa Pana, Króla boleści, czcimy Maryję, Pannę Najboleśniejszą.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymPan Bóg nie poskąpi nam łask swoich


„Okres wielkopostny jest czasem przygotowania duszy na uroczysty dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Do tego okresu można odnieść słowa Pisma świętego: «Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia». W tym bowiem czasie wzywa nas Kościół święty do poważnego zastanowienia się nad sprawą najważniejszą dla każdego, nad sprawą zbawienia duszy, nad jej stosunkiem do Pana Boga, od Którego wyszła i do Którego wróci…

Sobotni promień słońca


„Kim jest Ta, która stoi pod krzyżem Chrystusowym? – To Niepokalana Dziewica, o sercu niezmiernie wrażliwym na ból i poniżenie. To Matka Jezusa, pełna dla Niego najczulszej, najgorętszej miłości. To Matka Syna Bożego, oddana Mu bezgranicznie jako swemu Stwórcy i Najwyższemu Panu. Pomyśl, co przeżywa Maryja pod krzyżem? – Te same katusze, które zalewają bólem Najświętsze Serce Jezusowe. Żaden szczegół Męki Chrystusowej nie uchodzi uwagi Maryi. Jak dotkliwie Ją boli niewdzięczność ludzi, tych, którzy przybijają do krzyża ciało Chrystusowe i tych, którzy w każdym pokoleniu gardzą Chrystusem Panem. I grzechy dzisiejszego pokolenia, jak ostry miecz, przeszyły Niepokalane Serce Maryi.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski