Idziemy jego śladami…Jedyny administrator apostolski w centralnej Polsce

 

(20 II 1968 r.)


W pierwszych dniach 1967 r. zmarł biskup sandomierski Jana Kanty Lorek. Starania o mianowanie nowego biskupa przedłużały się z winy władz komunistycznych. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński chciał przedstawić papieżowi Pawłowi VI kandydaturę bp. Piotra Gołębiowskiego. Nie zgadzali się na to rządzący Polską komuniści.
Władzom nie było „na rękę”, by w Sandomierzu kierował diecezją biskup odważny, gotowy bronić jedności Kościoła i wiernie popierający Prymasa Wyszyńskiego. Mimo wysuwanych przez władze zastrzeżeń, nie ustąpiła również strona kościelna. Papież postanowił wybrać rozwiązanie nadzwyczajne.
Stąd też 20 lutego 1968 r. Paweł VI mianował bp. Piotra Gołębiowskiego administratorem apostolskim diecezji sandomierskiej. W funkcję tę wpisana jest pewna tymczasowość. Zwyczajnie bowiem administrator wypełnia swą funkcję tylko czasowo, później zostaje zastąpiony przez biskupa diecezjalnego. Bp Piotr Gołębiowski został mianowany jednak administratorem apostolskim, co dawało mu szczególne uprawnienia. Zostały one jasno zapisane w piśmie Prymasa Wyszyńskiego:
„Trudności, jakie się nastręczają przy obsadzaniu wakujących diecezji, skłoniły Stolicę Apostolską do tej decyzji, by uniknąć narażenia autorytetu Ojca Św[iętego] przez niesłuszne ograniczenie Jego praw do swobodnego obsadzania stanowisk kościelnych. […] Przesyłam Waszej Ekscelencji braterskie życzenia, by Służba Jego Świętemu Kościołowi Sandomierskiemu przyniosła Bogu najwięcej chwały, a Ludowi Bożemu radości i dóbr duchowych”.
Na podkreślenie zasługują słowa z dekretu papieskiego, że bp. Piotrowi Gołębiowskiemu – administratorowi apostolskiemu diecezji sandomierskiej przysługiwały „te same prawa, władze i obowiązki”, jakimi cieszą się pełnoprawni rządcy diecezji, czyli biskupi diecezjalni.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski do śmierci, a więc przez ponad 12 lat, rządził diecezją sandomierską jako administrator apostolski. Do jego śmierci władze komunistyczne nie zgadzały się na mianowanie go biskupem diecezjalnym. Sługa Boży był więc jedynym administratorem apostolskim w centralnej Polsce.
On sam z pokory nie korzystał z przywilejów biskupa diecezjalnego, choć mu one przysługiwały. Nigdy więc na przykład nie zasiadł na tronie biskupów sandomierskich w katedrze. Uważał bowiem, że miejsce to przysługiwało jedynie pełnoprawnemu rządcy diecezji.

Dziś Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski zachęca i nas
do pełnego ufności oddania Bogu swego życia
i zaufania Mu ponad wszystko.

Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymPan Jezus przyniósł światu w darze miłosierdzie


„Przed przyjściem Chrystusa Pana na ziemię i rozszerzaniem się Jego nauki miłosierdzie było rzadkim gościem w duszach ludzkich. Bogaty, uczony poganin gardził człowiekiem ubogim i nieszczęśliwym. «Mam w nienawiści lud zwyczajny i z dala trzymam się od niego» pisał poeta pogański. […] 
Dopiero Pan Jezus przyniósł światu w darze miłosierdzie.

Sobotni promień słońca


„Maryja została prawdziwie Bogarodzicą, Matką Boga-Człowieka. Jak każda matka swe dziecię, podobnie Najświętsza Maryja Panna nosiła Syna Bożego w swym łonie, na świat Go wydała, karmiła mlekiem swych piersi, pielęgnowała Go, broniła przed niebezpieczeństwem, otaczała troską w życiu codziennym. Ona jedna spośród milionów ludzi ma pełne prawo mówić do Jezusa: – Synu mój! Ona w zaciszu nazaretańskiego domu razem ze św. Józefem wydaje Bogu-Człowiekowi polecenia, rozkazy. A Pan Jezus z uległością je wypełnia. Nic przeto dziwnego, że Maryja odbiera cześć, jaka przysługuje Matce Syna Bożego. […] Kościół święty od najdawniejszych czasów darzy Przeczystą Matkę Bożą szczególną, przewyższającą cześć, jaką oddajemy Aniołom i świętym.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

Modlimy się w intencji chorych

Bp Henryk Tomasik odwiedza chorych

Modlimy się w intencji chorych


Kilka dni temu obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. W szpitalach diecezji radomskiej chorzy otrzymywali książeczki „Ani dnia bez modlitwy. Modlitwa ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem Gołębiowskim”.
Informacje, w jaki sposób możesz darmowo otrzymać te publikację znajdziesz TUTAJ.
Pomódlmy się w intencji chorych. Może ktoś z naszych Bliskich czy Znajomych przebywa w szpitalu? Prośmy dla niego o zdrowie. Niech ta nasza modlitwa obejmie wszystkich chorych i cierpiących. 

Prosimy Cię, pomódl się o uzdrowienie…

„Módlmy się w intencji chorych, ubogich, cierpiących i wszystkich potrzebujących pomocy materialnej lub duchowej. Te nasze błagania będą uczynkami miłosierdzia”.
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam intencjach: