W SPRAWIE ZŁOTEGO JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA I SREBRNEGO — SAKRY BISKUPIEJ J E. KSIĘDZA BISKUPA JANA KANTEGO LORKA ORDYNARIUSZA DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

W roku bieżącym przypadają dwie miłe i radosne rocznice J. E. Najdostojniejszego Arcypasterza naszej Diecezji Sandomierskiej: 50-ta przyjęcia święceń kapłańskich (2 VII) i 25-ta konsekracji biskupiej (7 VI).

Uroczystość Arcypasterza jest świętem całej diecezji, którą z woli Bożej kieruje. Wszak przy Biskupie, jako prawowitym Zwierzchniku i Następcy Apostołów, skupia się życie religijne kapłanów i wiernych tej cząstki Mistycznego Ciała Chrystusowego, jaką jest diecezja. Wzruszającą tę prawdę przedstawia Chrystus Pan w przypowieści o dobrym Pasterzu: Kto wchodzi przez bramę, pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego, własne swe owce woła po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści swe owce, idzie przed nimi, owce zaś podążają za nim, bo znają głos jego (J 10, 2-4).

W ciągu 25 lat działalności pasterskiej J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Kantego Lorka pośród nas poznaliśmy w Jego osobie pracowitego i dobrego Pasterza, który według życzeń Serca Bożego, nie szczędząc sił i trudów, sprawuje gorliwą pieczę nad powierzonymi Mu duszami przez Namiestnika Chrystusowego na ziemi. Czyny i dzieła dokonane w diecezji naszej przez J. E. Najdostojniejszego Arcypasterza świadczą wymownie o Jego wielkiej trosce, dobroci, poświęceniu, gorliwości i zapale.

Toteż nie z nakazu, ale z głębokiej potrzeby serca jednoczymy się wszyscy diecezjanie: biskupi, kapłani, alumni, osoby zakonne i wierni z J. E. Najdostojniejszym Arcypasterzem naszym, aby z okazji Jego złotych kapłańskich i srebrnych biskupich godów wyrazić Mu synowski hołd najgłębszej czci, wdzięczności, serdecznej miłości i pełnego oddania.

Panu Bogu, Najlepszemu Ojcu, składać będziemy gorące podziękowania za łaski, których użyczał Najdostojniejszemu Arcypasterzowi naszemu, i za te, jakich przezeń udzielał duszom kapłanów i wiernych. Zanosić też będziemy przed Tron Boży pobożne a ufne błagania, by na jak najdłuższe łata zachował nam Ukochanego Arcypasterza, darząc Go czerstwym zdrowiem, niespożytymi siłami i obfitością nadprzyrodzonych darów.

Jubileuszowy obchód J. E. Najdostojniejszego Arcypasterza odbędzie się w Sandomierzu w niedzielę dnia 11 czerwca br. Na ten dzień przybędzie do Sandomierza z diecezji przedstawicielstwo kapłanów, zakonników, zakonnic i wiernych, tworząc obraz diecezjalnej rodziny skupionej przy boku swego Pasterza i Ojca.

Uroczysta Suma, celebrowana w bazylice katedralnej przez J. E. Najdostojniejszego Jubilata rozpocznie się o godz. 11.

W tym samym dniu we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Sandomierskiej należy odprawić dziękczynne nabożeństwa. Po głównej Mszy św. — wystawienie Najśw. Sakramentu w monstrancji, odmówienie litanii do Najśw. Maryi P., odśpiewanie hymnu Te Deum laudamus wraz z wersetami i modlitwą na rocznicę biskupią, a na zakończenie — śpiew Przed tak wielkim Sakramentem, i błogosławieństwo Eucharystyczne.

We wszystkich kazaniach niedzielnych kaznodzieje nawiążą do uroczystości jubileuszowej i zachęcą wiernych do modlitw w intencji J. E. Arcypasterza naszej diecezji.

Stosując się do życzenia J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza, każdy kapłan diecezjalny w intencji Najdostojniejszego Jubilata zaaplikuje Mszę św. w dniu 7 czerwca, lub w innym, według możliwości.

Wzywamy Zgromadzenia zakonne i wiernych do serdecznej modlitwy w intencji naszego Arcypasterza, a zwłaszcza do ofiarowania w tej myśli Mszy św. i Komunii św.

Zachęcamy rodziny katolickie, rodziców, młodzież, dzieci do wspólnego odmówienia przynajmniej dziesiątka Różańca św. w intencji J. E. Najdostojniejszego Księdza Biskupa Ordynariusza Jubilata, aby Matka Najśw. otoczyła Go swą czułą opieką i wspierała nieustającą pomocą w dalszych trudach apostolskich.

Wielebni Księża Proboszczowie i Rektorzy kościołów odczytają niniejszą odezwę podczas wszystkich Mszy św. po kazaniu w niedzielę 4 czerwca bieżącego roku.

Sandomierz, dnia 12 marca 1961 r.

W: Bp Piotr Gołębiowski, Maria Spes Nostra, Sandomierz 1989.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz