30 maja – „Majówka ze Sługą Bożym”

Fot. al. P. Męcina

Najświętsza Maryja Panna Niepokalana

- Wyższe Seminarium Duchowne w RadomiuSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Maryja – prawdziwa Boża Rodzicielka – stała się Matką Najwyższego Kapłana, a jednocześnie Matką członków Mistycznego Ciała Chrystusowego, to jest ludzi, dla których zbawienia Jezus Chrystus poświęcił samego siebie. Wśród członków Mistycznego Ciała, którym jest Kościół św[ięty], wyróżniające i zaszczytne miejsce przypada kapłanom. Chrystus Pan dopuścił ich do udziału w swym kapłaństwie oraz uczynił swymi zastępcami i przyjaciółmi, aby w Jego imieniu prowadzili dalej dzieło szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Kapłani, tak bliscy Najśw[iętszemu] Sercu Jezusowemu przez swe powołanie i święcenia, mają szczególny powód do nazywania Maryi swą Matką.
Pisarze kościelni zaznaczają, że kiedy Chrystus Pan z krzyża polecił opiece Maryi «ucznia, którego miłował»: «Niewiasto, oto syn Twój» (J 19,26), wówczas pragnął macierzyńskiej pieczy Najśw[iętszej] Panny powierzyć kapłanów wszystkich czasów. Matka Najświętsza przyjęła to ważne zadanie. […] Gdy opuściła ziemię i jako Wniebowzięta Królowa «jaśnieje chwałą ciała i duszy» w niebie, to bynajmniej nie przestała interesować się losami Kościoła św[iętego] oraz Jego kapłanów. Wszak w nich widzi zastępców umiłowanego Syna swego! Papieże wszystkich czasów w najtrudniejszych dla Kościoła chwilach szukają pomocy w potężnym wstawiennictwie Matki Najświętszej i cześć Jej z wielką gorliwością szerzą wśród wiernych. Biskupi katoliccy, następcy Apostołów, do Maryi zwracają się o światło i pomoc w sprawowaniu władzy pasterskiej w diecezjach im powierzonych. Kapłani obierają sobie Maryję za najpewniejszą Przewodniczkę w życiu, jak trafnie wyraził się jeden z kaznodziejów: «Maryja pomaga zostać kapłanem». Kandydaci do kapłaństwa, klerycy z ufnością składają swą przyszłość w ręce Maryi. Matka Najświętszego Kapłana słusznie nosi miano Królowej duchowieństwa. […] Maryja uczy współpracy z kapłanami około szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz nieśmiertelnych. Myśl ta nie może być nam obojętna, bo sprawa Chrystusowa – to nasza sprawa […]. Maryja uczy modlitwy w intencji kapłanów. […] Troska o licznych, a pełnych ducha Bożego kapłanów, przenika coraz więcej do świadomości wiernych. Jest to troska zdrowa, święta, Boża! Niechaj przeto znajdzie swój oddźwięk w naszym sercu i życiu katolickim, a zwłaszcza w modlitwie różańcowej, którą często zanośmy w intencji sług ołtarza. Bądźmy przekonani, że każda cząstka, każdy dziesiątek Różańca św[iętego], ofiarowany za kapłanów, będzie miłym darem dla Niepokalanego Serca Matki Najwyższego Kapłana, Królowej duchowieństwa” („Kółko Różańcowe” 41(1950), s. 345-347).
„Matko Najwyższego Kapłana, Królowo Apostołów i całego Duchowieństwa, w Twoje macierzyńskie dłonie składamy z ufnością nasze seminarium, źrenicę oka i serce diecezji. Ty nad nim czuwaj, broń go w niebezpieczeństwach, zawsze otaczaj najmilszą opieką! Ochotnym sercem oddajemy się Tobie wszyscy: biskupi, kapłani, alumni i cały Lud Boży, «posługuj się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi, którego jesteś Matką»” (Maria spes nostra, s. 67).
„Opiece Przeczystej Bożej Rodzicielki, Królowej Apostołów, oddaję serce naszej diecezji, którym jest Seminarium Duchowne” (Maria spes nostra, s. 253).
Maj w wielu diecezjach jest miesiącem święceń kapłańskich. Nowo wyświęceni na początku swej kapłańskiej posługi oddają się w opiekę Matki Bożej. Wielokrotnie w czasie formacji seminaryjnej odnajdywali w Niej wzór zgody na Boży plan, ponawianej po wielokroć. Zafascynowani Jej pięknem pragną odtwarzać je na drogach swego kapłaństwa. Słudze Bożemu bp. Piotrowi Gołębiowskiemu zawsze bardzo bliska była sprawa formacji alumnów i kapłanów. Jako ojciec duchowny seminarium promieniował na innych ojcostwem i świadectwem gorliwego kapłaństwa, gdy spalał się w służbie Boga i bliźnich. Wskazując alumnom Niepokalaną, jako  wzór człowieka w pełni oddanego Bogu, wprowadził w sandomierskim seminarium duchownym Triduum przed uroczystością Jej Niepokalanego Poczęcia. Udzielając kiedyś święceń kapłańskich mówił do kandydatów: „Nie święcę was na 24 godziny, ale święcę was na całe życie”. Wpatrując się dziś wraz ze Sługą Bożym w postać Matki Bożej Niepokalanej, módlmy się w intencji wszystkich kapłanów, a zwłaszcza tych, którzy w tym roku otrzymują święcenia kapłańskie. Wołajmy do Matki Bożej:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,                     módl się za nami.
Panno wierna,
Przybytku chwalebny,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Apostołów,

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- we wszystkich intencjach Księdza Biskupa Henryka Tomasika;
- w intencji Duszpasterzy i Wiernych parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  w Starachowicach, którzy codziennie przez cały maj modlą się o beatyfikację
  Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego;
- w intencji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. Jarosława
  Wojtkuna i ks. Artura Lacha o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze
  lata posługi - w XXV rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa;

- o Boże błogosławieństwo dla ks. kan. Andrzeja Zarzyckiego; 
- o dary Ducha Świętego dla Bogu wiadomego księdza;
- w dziękczynnej intencji za przeżyte rekolekcji dla katechetów w Kałkowie    
  w dniach 22-24 maja;
- o błogosławieństw i opiekę Bożą nad dziećmi komunijnymi z parafii w Łącznej;
- o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej;
- o powołania do wyłącznej służby Bożej z naszej diecezji;
- o pokój na świecie;
- o nawrócenie Polski;
- w intencji naszej Ojczyzny;
- w intencji Polski i Polaków;
- za nasz Naród, o mądrość;
- o nawrócenie pewnej rodziny i o przebudzenie duchowe Polski;
- o wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich zagubionych znajomych i nie mających
  nadziei;
- w intencji ludzi zniewolonych - o pełną wolność;
- o zdrowie i spokój w całej rodzinie;
- o uzdrowienie relacji w rodzinie;
- o nawrócenie rodziny;
- o Miłosierdzie Boże dla pewnej osoby;
- w intencji Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej pracujących
  w Sanktuarium w Kałkowie;
- o siłę, miłość, wiarę i cierpliwość na dalsze lata razem..., a przy tym według Maryi;
- o łaskę zdrowia dla ks. kanonika Bogdana Nogaja, proboszcza parafii Sady;
- o szczęśliwą operację dla ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego;
- o potrzebne zdrowie dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o łaskę zdrowia i siłę do WALKI z chorobą dla ks. Adama Orczyka i ks. Piotra
  Ostrowskiego;
- w intencji Eweliny, która jest w bardzo ciężkim stanie; 
- o zdrowie dla Irminy Pisarskiej;
- o łaskę zdrowia;
- o szczęśliwą operację dla pewnej osoby;
- o łaskę zdrowia dla Siostry Przełożonej Damiany doświadczonej chorobą 
  nowotworową;
- w intencji chorej na nowotwór s. Ireny;
- powrót do zdrowia dla Mamy;
- o łaskę zdrowia i cud uzdrowienia dla Jana;
- o uzdrowienie Anety;
- o łaskę zdrowia dla Kochanej Mamy chorej na raka jelita; 
- o zdrowie dla naszej siostry Eweliny, która leży w ciężkim stanie w szpitalu;
- o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
- o ustąpienie dolegliwości w gardle;
- o poprawę zdrowia po operacji oczu dla Krystyny;
- o łaskę zdrowia dla Franciszka, Hanny, Grzegorza, Joanny i Marii;
- o wszelkie łaski potrzebne w życiu i w pracy dla Mario z Kanady;
- o uzdrowienie z jaskry i zaćmy naszego wnuczka Pawełka, prosi Babcia;
- o zdrowie i potrzebne łaski dla s. Lucyny;
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Macieja;
- o zdrowie dla Kazimierza Sławińskiego;
- o zdrowie duchowe i fizyczne dla Anety;
- o nowe życie dla Anny i Teresy;
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny, aby dziecko urodziło się zdrowe;
- w intencji Kingi, która jest w błogosławionym stanie;
- w intencji dziecka córki Kasi i jej samej, aby szczęśliwie donosiła ciążę,
  żeby dziecko urodziło się zdrowe i aby dobry Bóg im błogosławił;

- o Boże błogosławieństwo dla Dominika;
- w intencji Lucyny Kubis i Wandy Grabowskiej;
- w intencji Urszuli i jej chłopaka;
- w intencji Krystyny Siedlaczek i Łukasza Siedlaczek;
- o błogosławieństwo Boże dla Magdy, Piotrka, Łukasza i Ani oraz o zdrowie
  dla ks. prałata Tadeusza Lizińczyka;
- o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Kasi, Zuzi i Wojtka;
- w intencji rodzeństwa: o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu;
- o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dobre zdanie egzaminów semestralnych
  dla Emilii;
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Polaków;
- o zdrowie dla całej rodziny Sitarz i Lorens;
- o zdrowie i  błogosławieństwo dla całej rodziny;
- o opiekę Matki Najświętszej dla Alicji: czuwaj nad nią i prowadź ją Twoimi ścieżkami;
- ośmielam się prosić o wskazanie właściwej drogi i pomoc, abym mogła pokonać
  problemy związane z zadłużeniami;
- o Boże błogosławieństwo dla naszego małżeństwa i małżeństw naszych dzieci
  oraz naszych wnucząt i poczętych dzieci;
- o zdrowie i wiarę;
- o wiarę, nadzieję i miłość oraz łaskę zdrowia duszy i ciała;
- o pomnożenie wiary i rozkochanie się w Panu Bogu dla brata i siostry z rodzinami;
- o zdrowie dla Mamy;
- o zdrowie dla Elżbiety;
- o światło Ducha Świętego i łaskę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
  dla mojego siostrzeńca Krzysztofa;
- o łaskę obrony pewnego małżeństwa i rodziny przed wszelkim podziałem;
- w intencji pewnego małżeństwa z Warszawy, które przeżywa bardzo trudne chwile;
- w intencji pewnej rodziny - o łaskę opamiętania i nawrócenia;
- o uratowanie małżeństwa Moniki;
- w intencji przyszłej żony i jej rodziców;
- o pokorę dla pewnej osoby;
- o wszelkie łaski w trudnych chwilach dla dziewięcioletniego Adriana i Jego rodziny;
- w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów;
- o światło Ducha Świętego dla maturzystów: Annny Rokosz, Katarzyny Tomczyk,
  Eweliny Ciałek, Patryka Czarnoty, Tomasza Grabskiego, Jakuba Sasala i Pawła
  Walasika;
- o jasny umysł dla córki – maturzystki;
- o właściwy wybór dróg życiowych młodzieży polskiej po ukończonych szkołach
  gimnazjalnych, średnich oraz wyższych;
- o łaskę pomocy od Maryi w codziennych trudnościach;
- o godziwą zapłatę dla pracujących bezdomnych;
- o znalezienie odpowiedniej pracy dla Pawła;
- o łaskę stałej pracy dla Daniela;
- w intencji Kingi;
- o łaskę wyprowadzki z domu, w którym jestem źle traktowana;
- o opamiętanie dla Tomka;
- o życie wieczne dla zmarłych: ks. biskupa Mariana Zimałka, ks. biskupa Edwarda
  Materskiego, ks. biskupa Stefana Siczka i ks. prałata Tadeusza Wójcika;
- o radość nieba dla śp. ks. prałata Stanisława Makarewicza, wicepostulatora procesu
  beatyfikacyjnego Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego; 
- o radość wieczną dla śp. o. Józefa Kozłowskiego - w 12. rocznicę śmierci;
- o wieczne szczęście dla mojej śp. Mamy;
- o łaskę nieba dla śp. Józefa Ziętka;- o wieczne szczęście dla śp. ks. Grzegorza;
- o dar nieba dla śp. Leszka Czyża;
- za zmarłych poszkodowanych w atakach terrorystycznych;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- w naszych własnych intencjach... 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz