29 X - Różaniec ze Sługą BożymRóżaniec ze Sługą Bożym

VI Dzień Nowenny – Wychowawca duchowieństwa

i opiekun osób konsekrowanych

Słowo Boże: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15,14-16).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego zawsze pozostanie darem miłości Jezusa Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (albo Tajemnice Radosne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za ojcowską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne i pełne owoców kapłaństwo i biskupstwo.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że był autentycznym świadkiem Chrystusa obecnego w Kościele.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Najświętszej Maryi Pannie zawdzięczamy Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim wszystkie skarby nadprzyrodzonego życia, czyli to wszystko, co dotyczy zbawienia i uświęcenia duszy. Gdy archanioł Gabriel zapowiadał Maryi, że stanie się Matką Syna Bożego, Najświętsza Panienka rozumie dobrze, co ta zapowiedź zawiera w sobie. Ona, ciche, nieznane dotąd Dziewczę z Nazaretu, ma wydać oczekiwanego z dawna Zbawcę i Głowę rodzaju ludzkiego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością służyłeś Maryi, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Najpokorniejsze i najszlachetniejsze Serce Maryi zawsze jest pełne wdzięczności ku Panu Bogu, co ujawnia w gorących modlitwach. W hymnie Magnificat, obok uwielbiania wielkości Pana Boga, odnajdujemy serdeczne, z głębi duszy płynące, podziękowanie. Najświętsza Maryja Panna żywo odczuwa ogrom swego powołania, ma świadomość niezwykłych darów Bożych, które otrzymała. Nie zamyka bynajmniej oczu na przeogromne bogactwa Łaski” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością przyjmowałeś łaski Boże, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Ojciec Przedwieczny posyła na świat Jednorodzonego Syna swego na prace i trudy, krwawą mękę i śmierć dla dobra ludzkości. Patrzcie, jaką miłość nam Pan Bóg okazał! Miłość to bezinteresowna i czysta, bo czyż Pan Bóg nie jest najszczęśliwszy sam w sobie, albo czy może spodziewać się jakiej korzyści dla siebie ze strony człowieka? Umiłował nas, bo sam chciał” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zachwytem kontemplowałeś miłość Boga, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Matka Najświętsza wie, że Jezus, Jej Syn umiłowany, jest zapowiedzianym od wieków Odkupicielem. Przez Niego przeto zanosi przed Tron Boży swe uwielbienia i prośby. Każdą modlitwę i ofiarę, każdy wysiłek i trud życiowy, każde westchnienie serca łączy z nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa, by godnie uwielbić Najświętszy Majestat Boży i najobfitsze łaski zaskarbić dla ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który stałeś się dla wielu świadkiem i nauczycielem w odnajdywaniu woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Pomyślmy tylko, jak ostrym mieczem było dla Maryi to straszne słowo, które usłyszała po całodziennej, uciążliwej podróży: «Nie ma Jezusa». Co teraz pocznie? Siły Jej wyczerpane potrzebują wzmocnienia, nogi zmęczone potrzebują wypoczynku, wszyscy pielgrzymi spoczęli. Ona tylko ze św. Józefem wypuszcza się na całą noc do Jerozolimy. Co za straszne udręczenie, jaki niepokój ogarnia Jej duszę, gdy dnia pierwszego i drugiego nie znajduje Jezusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił w szukaniu Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nie narodzone.
- Proszę o trzeźwość w mojej rodzinie i zgodę.
- Proszę Cię, Jezu, o Miłosierdzie dla całego świata.
- O pokój na całym świecie.
- Proszę o modlitwę i wszelkie łaski dla mojej rodziny i bliskich.
- Proszę o modlitwę za Magdę i jej dzieci, aby za wstawiennictwem Sł. Bożego Biskupa Piotra Dobry Bóg uzdrowił ich z nękających chorób. Jeśli przyczyną tych nieustających chorób jest klątwa pokoleniowa, to, Panie Jezu, przerwij te więzy mocą Świętej Krwi Twojej.
- Proszę o wszelkie łaski dla mojej rodziny i bliskich.
- Panie Jezu, proszę przybądź do mnie i prowadź, bym nie błądziła.
- Jezu, ufam Tobie i proszę prowadź moją rodzinę i bliskich do siebie.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Panie Jezu, okaż swe Miłosierdzie nam grzesznym.
- Matko Różańca Świętego, proszę, pomóż nam.
- Za siostrę i jej rodzinę, wskaż właściwą drogę, bo się pogubili.
- Za męża i dzieci, by odnaleźli drogę do Ciebie.
- Za Jolę, Marka, Gosię. Panie, okaż swe Miłosierdzie im, wskaż właściwą drogę.
- O pokój na ziemi, za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Za wszystkich chrześcijan, by swoim życiem pokazywali, że są uczniami Jezusa.
- O miłość, szacunek i wiarę w mojej rodzinie.
- Matko Boża, proszę, pomóż. Ty wiesz, dodaj siły, by iść dalej.
- Boże, prowadź nas i bliskich do siebie.
- Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy, chcę być blisko Ciebie. Proszę o łaski dla naszych rodzin. Jezu, ufam Tobie!
- Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z ropnia lewej stopy i stanu zapalnego…, aby wszystko dobrze się zagoiło… Bóg zapłać.
- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla rodziny Basi i Michała oraz Stasia.
- Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, szczególnie o zdrowie i szczęście dla moich dzieci, a także aby moje małżeństwo było szczęśliwe i trwałe. Proszę o siłę w przeciwstawianiu się pokusie Bogu wiadomej.
- Proszę o wszelkie łaski dla mojej rodziny. Jezu, ufam Tobie.
- Proszę o łaskę uzdrowienia i o zdrowie dla moich dzieci i całej mojej rodziny.
- Proszę Cię, Matko Boża, o uzdrowienie z moich schorzeń. Proszę o zdrowie moich synków i całej mojej rodziny. Miej nas pod swoją opieką.
- Proszę o uzdrowienie mnie z moich schorzeń o zdrowie dla całej mojej rodziny i o opiekę, Matko nasza.
- Panie Jezu, proszę o światło dla mojej wspólnoty. O wiarę, pokorę i pokój. Również dla mojej rodziny o pomnożenie wiary i opiekę Matki Bożej dla moich dzieci. Ufam Tobie, Jezu. Amen.
- Jezu, proszę o zdrowie. Jezu, ufam Tobie.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Spotkania z Papieżem-Polakiem

Bp Piotr Gołębiowski wspominał: „Po raz pierwszy spotkałem ks. prof. Karola Wojtyłę w 1958 r. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Klęczał w zakątku przy żelaznej bramie za ustawionymi krzesłami. Uderzyło mnie bardzo głębokie skupienie młodego kapłana, jak gdyby wyłączył się zupełnie z otoczenia. Po wyjściu z kaplicy zapytałem idącego za mną biskupa, czy wie kim jest ksiądz, który tak żarliwie modli się przed Obrazem Matki Bożej. Usłyszałem odpowiedź: to nowy biskup nominat, sufragan krakowski, profesor Karol Wojtyła. Przybył z arcybiskupem Eugeniuszem Baziakiem na rekolekcje biskupie. Ten obraz rozmodlonego biskupa Karola z biegiem czasu nie zacierał się lecz zaznaczał się coraz wyraźniej przy następnych spotkaniach”.
16 października 1978 r. kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. W tamtym dniu bp Piotr Gołębiowski notował: „Radosna wiadomość obiegła Polskę i cały świat. Na konklawe po śmierci papieża Jana Pawła I został wybrany Ojcem Świętym kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski, który przybrał imiona Jana Pawła II”. Następnego dnia po ogłoszeniu tej wiadomości biskup pobiegł rano do seminaryjnego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Sandomierzu, by celebrować Mszę świętą w intencji nowego papieża.
Na uroczystość inauguracji pontyfikatu nowego papieża, do Wiecznego Miasta przybyła liczna grupa Polaków z kraju i emigracji. Bp Piotr Gołębiowski stał na czele reprezentacji diecezji sandomierskiej. Był to ostatni i najkrótszy z biskupich pobytów administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej w Wiecznym Mieście. Główne uroczystości odbyły się 22 października na Placu św. Piotra. Sandomierski biskup scharakteryzował je bardzo krótko: „Uroczystość wspaniała, dla nas Polaków rzewna. Przeżycia nie dadzą się wypowiedzieć”.
Następnego dnia, 23 października, bp Piotr Gołębiowski brał udział w obiedzie w Hospicjum św. Marty z udziałem papieża i na jego zaproszenie. Tego też dnia miała miejsce wzruszająca audiencja dla Polaków przybyłych do Wiecznego Miasta na inaugurację pontyfikatu w liczbie około 5 tysięcy osób. Po zakończeniu audiencji, w osobnym pomieszczeniu, miało miejsce pożegnanie Jana Pawła II z biskupami. Bp Piotr Gołębiowski tak notował w swych zapiskach: „Ojciec Święty dziękował mi za okazywaną Mu życzliwość i wyraził uznanie z racji biskupiej postawy w czasie walki z władzami komunistycznymi. Ze swej strony dziękowałem za prace w diecezji sandomierskiej i poprosiłem o błogosławieństwo apostolskie”.
W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. bp Piotr Gołębiowski 2 czerwca 1979 r. stał po prawej stronie papieża jako pierwszy z koncelebransów w czasie pamiętnej Mszy świętej na Placu Zwycięstwa. Było to bez wątpienia wielkie wyróżnienie dla biskupa z Sandomierza. Trzeba podkreślić, że Jan Paweł II bardzo cenił sandomierskiego biskupa.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas: „Wspomnij […] na dzieje własnej duszy. Ile Bożych łask do niej spłynęło od chwili, gdy przyjąłeś chrzest święty!”. W chwili ciszy podziękujmy Panu Bogu za 1050 lat chrześcijaństwa na polskiej ziemi i pomódlmy się w intencji naszej Ojczyzny.

13 komentarzy:

 1. Matko Boża pomóż mi Ty wiesz bo brak mi siły co dalej

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o modlitwę za chorych dusze w czyśćcu cierpiące za dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 3. Panie Jezu weź pod opiekę moja rodzine i prowadź do Swego Ojca Bog zapłać

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o modlitwę za siostre i jej rodzine by wróciła wiara miłość szacunek by odnaleź drogę do Ciebie Panie

  OdpowiedzUsuń
 5. Panie Jezu wskaż nam drogę szczególnie mężowi bo błądzi

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża pod Twa opiekę oddaje moja rodzine

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę za nawrócenie moich bliskich, o łaskę przebaczania i pojednania

  OdpowiedzUsuń
 8. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla naszej Rodziny - piątki dzieci i dziewięcioro wnucząt - dziękuję Ci Matko za wytrwałość w modlitwie różańcowej wra ze Sługą Bożym Bp. Piotrem.

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę za mojego syna. Za tych którzy najbardziej modlitwy potrzebują

  OdpowiedzUsuń
 10. Prosze o zdrowie i dary ducha ssw.dla calej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 11. Maryjo, proszę o przemianę serc w naszych rodzinach, abyśmy otworzyli oczy i zobaczyli jak Jezus nas kocha. Proszę o wzrastanie w głębokiej wierze i miłości naszych najmniejszych członków rodziny. Proszę o zdrowie dla mamy Eli i zdrowie dla Kamilka.
  Biskupie Piotrze, który z zachwytem kontemplowałeś miłość Boga, przyczyń się za nami!

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko Najświętrza dziękuję za przemianę mojego męża. Proszę umacniaj nasze małżeństwo, nasza rodzinę. Proszę Maryjo o dar macierzyństwa i zdroje łask. Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami. Prowadź nas Duchu Święty! Jezu Ufam Tobie!

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę Cię Maryjo Matko o łaskę wytrwałości w miłości do męża. Wybacz ze Cię zraniłam moim postępowaniem. Proszę pomóż mi w małżeństwie by nigdy już nie ucierpiało.

  OdpowiedzUsuń