30 X - Różaniec ze Sługą Bożym

Grób Chrystusa w Jerozolimie

Różaniec ze Sługą Bożym


VII Dzień Nowenny – Zatroskany o małżeństwa i rodziny

Słowo Boże: „Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»” (Mt 19,3-6).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach, przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania. Miejmy w poszanowaniu Sakrament Małżeństwa, które według myśli Bożej jest jedno i nierozerwalne. Brońmy nasze rodziny przed rozbiciem i rozwodem! Stójmy na straży życia nienarodzonych, aby domy katolickie nie były splamione krwią niewinnych dzieci, wołającą o pomstę do Boga, podobnie jak krew sprawiedliwego Abla! I pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane zgodnie z odwiecznymi planami Bożymi. Znakiem panowania królestwa Jezusa i Maryi w rodzinie będzie wzajemna miłość, zgoda, pokój i radość w Duchu Świętym”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Narodzenie Jezusa (albo Tajemnice Chwalebne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za wszelkie starania Sługi Bożego Biskupa Piotra o świętość małżeństw i rodzin.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego dom rodzinny – przepojony pobożnością i miłością.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego ofiarną służbę rodzinom.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Skoro Chrystus Pan swą mocą zmartwychwstał, jako przedtem przepowiedział, zatem pewną i bezpieczną jest Jego nauka, przez Apostołów, oraz ich następców nieprzerwanie aż dotąd w Kościele rzymskokatolickim głoszona, pewną wiara nasza święta. Doprowadzi nas ona do zwycięstwa, jeśli tylko z tej wiary żyć będziemy, strzegąc czystości sumienia przed śmiertelnym grzechem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie przeniknięte było wdzięcznością wobec Boga za dary Jego Miłości, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Kościół Chrystusowy z małego nasienia wyrósł w potężne drzewo. Rzecz to niezwykła i godna wielkiego podziwu, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności, wśród których Kościół się rozwijał. Pierwsi głosiciele nauki Chrystusowej, Apostołowie, byli to ludzie prości i ubodzy. Bez nauki, bez pieniędzy i bez broni szli na podbój świata z prawdą Bożą na ustach, a gorącą miłością Pana Boga i ludzi w sercach” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z apostolską gorliwością głosiłeś Dobrą Nowinę, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Ledwie zaświtał poranek niedzieli Pięćdziesiątnicy, przypominający, że 50 dni upływa od Zmartwychwstania Pańskiego, Apostołowie z nowym zapałem zabrali się do rozważania tajemnic życia Chrystusowego i do modlitwy serdecznej. Coraz żywiej pragnęli, coraz tęskniej oczekiwali Ducha Świętego. Nie zawiódł Pan Jezus swych uczniów, dotrzymał wiernie swej obietnicy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nauczałeś w mocy Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Maryję w Jej poddaniu się woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawierzyłeś siebie i diecezję Matce Najświętszej, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka.
- O wszelkie łaski dla Weronika i Łukasza w okresie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.
- Jezu, proszę o zdrowie. Jezu, ufam Tobie.
- Panie Boże, otocz opieką moją rodzinę i bliskich.
- Matko Różańca Świętego, pomóż mi wytrwać w Nowennie Pompejańskiej.
- Matko Boża, pod Twą opiekę oddaję moją rodzinę i bliskich. Prowadź nas do swojego Syna Jezusa Chrystusa.
- Jezu, ufam Tobie i okaż nam, grzesznym, swoje Miłosierdzie.
- Proszę o modlitwę za wszystkich ludzi na całym świecie.
- Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, aby między nami była miłość, wierność, uczciwość i wzajemne zrozumienie. Matko, miej nas w swojej opiece.
- Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla moich dzieci.
- Proszę o modlitwę za moich rodziców i teściów. Jezu, błogosław im w dalszym życiu.
- Dziękuję Ci, Jezu i Matko Najświętsza, za to, że się dzisiaj obudziłam.
- Matko Boża, pomóż mi. Ty wiesz, bo brak mi siły co dalej.
- Proszę o modlitwę za chorych, dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone.
- Panie Jezu, weź pod opiekę moją rodzinę i prowadź do swego Ojca.
- Proszę o modlitwę za siostrę i jej rodzinę, by wróciła wiara, miłość i szacunek, by odnaleźć drogę do Ciebie, Panie.
- Panie Jezu, wskaż nam drogę, a szczególnie mężowi, bo błądzi.
- Matko Boża, pod Twą opiekę oddaję moją rodzinę.
- Proszę o modlitwę o nawrócenie moich bliskich, o łaskę przebaczania i pojednania.
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla naszej Rodziny – piątki dzieci i dziewięcioro wnucząt – dziękuję Ci, Matko, za wytrwałość w modlitwie różańcowej wraz ze Sługą Bożym Bp. Piotrem.
- Proszę za mojego syna. Za tych którzy najbardziej modlitwy potrzebują.
- Proszę o zdrowie i dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
- Maryjo, proszę o przemianę serc w naszych rodzinach, abyśmy otworzyli oczy i zobaczyli, jak Jezus nas kocha. Proszę o wzrastanie w głębokiej wierze i miłości naszych najmniejszych członków rodziny. Proszę o zdrowie dla mamy Eli i zdrowie dla Kamilka. Biskupie Piotrze, który z zachwytem kontemplowałeś miłość Boga, przyczyń się za nami!
- Matko Najświętsza, dziękuję za przemianę mojego męża. Proszę umacniaj nasze małżeństwo, nasza rodzinę. Proszę, Maryjo, o dar macierzyństwa i zdroje łask. Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami. Prowadź nas, Duchu Święty! Jezu, ufam Tobie!
- Proszę Cię, Maryjo Matko, o łaskę wytrwałości w miłości do męża. Wybacz, że Cię zraniłam moim postępowaniem. Proszę, pomóż mi w małżeństwie, by nigdy już nie ucierpiało.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Gdy papież prosi…

W związku z osiągnięciem w 1977 r. wieku emerytalnego, bp Piotr Gołębiowski skierował na ręce papieża, za pośrednictwem Prymasa Polski, swoją rezygnację. W liście adresowanym do kard. Stefana Wyszyńskiego pisał: „Po ukończeniu w dniu 10 VI br. 75 lat życia przy znacznym osłabieniu sił, pochodzącym również z choroby serca, poczuwam się do obowiązku zwrócenia się z prośbą do Ojca Świętego Pawła VI, aby raczył mnie zwolnić z obowiązków administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej. […] Jednocześnie gorąco proszę Waszą Eminencję, aby raczył poprzeć moje podanie i dopomógł mi dla dobra diecezji w uzyskaniu zwolnienia z odpowiedzialnych obowiązków. Sprawę poczytuję za pilną. W ciągu prawie 20 lat biskupstwa doznałem od Waszej Eminencji wielu dowodów łaskawości, dobroci, pomocy, za co najserdeczniej dziękuję. Ufam, że i tym razem Wasza Eminencja nie odmówi mej prośbie. Modlitwą będę starał się spłacać dług wdzięczności”.
Podczas wizyty „ad limina Apostolorum” w 1977 r. Prymas Polski przedstawił ustnie papieżowi sprawę rezygnacji sandomierskiego biskupa. Owocem tej rozmowy była decyzja papieska, mocą której bp Piotr Gołębiowski nadal zostawał na urzędzie pasterza Kościoła sandomierskiego. Prymas informując o tym biskupa pisał: „Prośbę […] do Ojca Świętego o zwolnienie z obowiązków administratora apostolskiego, przedstawiłem ustnie Ojcu Świętemu […]. Przedstawiłem przyczyny, podane przez Księdza Biskupa – skończonych lat 75 i osłabienie zdrowia. – Jednocześnie podałem racje, dla których prośby tej Ojciec Święty przyjąć nie powinien. […] Prosiłem Ojca Świętego, aby rezygnacji Waszej Ekscelencji nie przyjął i pozostawił Go nadal na stanowisku administratora apostolskiego. Ojciec Święty uznał racje przedstawione”.
  Posłuszny papieskiej decyzji bp Piotr Gołębiowski nadal z gorliwością kierował diecezją sandomierską. Coraz bardziej jednak odczuwał ciężar wieku i słabnącego zdrowia. Stąd też 25 lutego 1980 r. ponownie złożył rezygnację – przez pośrednictwo Prymasa Polski. Odpowiedzi biskupowi udzielił osobiście Jan Paweł II, który przecież dobrze znał biskupa sandomierskiego. Warto przywołać fragmenty tego listu, w którym Jan Paweł II pisał: „Proszę mi darować, że na tę prośbę odpowiem również i ze swej strony gorącą prośbą, aby Ksiądz Biskup zechciał jeszcze nadal pozostać na czele tej wybranej części Owczarni Chrystusowej, jaką jest diecezja sandomierska. Chociaż formalnie spełnia Ksiądz Biskup obowiązki administratora apostolskiego, to przecież dla wszystkich, którzy Go znają i patrzą na Jego biskupie posługiwanie, pozostaje Wasza Ekscelencja prawdziwym i budującym Pasterzem Kościoła sandomierskiego. Chociaż więc dobrze rozumiem motywy, które skłaniają Księdza Biskupa do ponowienia swej prośby i biorę je pod uwagę, to jednak odważam się również i tym razem przedłożyć moją prośbę w tym samym duchu, co śp. Poprzednik. […] Trzeba, ażeby Ksiądz Biskup trwał nadal na czele diecezji, stanowiąc duchowe oparcie dla duchowieństwa i wiernych”. O pokorze biskupa świadczy fakt, że listy papieskie nie zostały nikomu ujawnione za jego życia. On sam z pokorą spełniał nadal posługę w diecezji.

Odczytajmy dziś jeszcze pragnienie serca Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, który mówił: „Chcę coraz więcej ufać, zawsze ufać w matczyną opiekę i pomoc Maryi”. I w chwili ciszy pomódlmy się dziś za ludzi starszych, samotnych i opuszczonych.

42 komentarze:

 1. Proszę O łaskę głębokiej wiary,dar eucharystii i Ducha Świętego dla mnie i mojej Rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jezu ufam Tobie. POMÓŻ. TY WIESZ..POKIERUJ I POPROWADŹ NAS PRZEZ ŻYCIE NA TWOJĄ CHWAŁĘ. PANIE.

  OdpowiedzUsuń
 3. O zdrowie dla Basi i Dorotki.

  OdpowiedzUsuń
 4. O błogosławieństwo dla taty Bolesława w 80 urodziny, mamy BOGUMILY, by Bóg obdarzył ich miłością swą A Matka Najukochansza chronila

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę O drogowskazy dla męża, dobrych ludzi wokół, by podjął właściwe decyzje zawodowe i był dobrym ojcem i mężem.

  OdpowiedzUsuń
 6. Matuchno moja ochron od złego córkę Ade ,dopomóż w dorosłym życiu i na studiach.POMÓŻ znaleźć pracę i doprowadź do pojednania w Eucharystii.

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę O niebo dla Eli i opiekę Maryi i dla jej dzieci i męża

  OdpowiedzUsuń
 8. Dziękuję za wszystko Jezu i wciąż prosze O zgodą w naszej rodzinie i nawrocenie rodziny siostry

  OdpowiedzUsuń
 9. W dniu 28 URODZIN Proszę O blogoslawienstwo dla chrzesnicy Marty.

  OdpowiedzUsuń
 10. O zdrowie i dary Ducha świętego dla Irminki w 33 rocznicę urodzin.Jezu ufam Tobie.

  OdpowiedzUsuń
 11. Matejko proszę O pomoc w wychowaniu dzieci Ani i Wojtka, dopomóż im w nauce i blogoslaw oraz chron od złego.

  OdpowiedzUsuń
 12. Prosze o modlitwe i blogoslawienstwo dla mojej rodziny,i szczesliwe rozwiazanie mojej corki ,oraz milosc w rodzinie

  OdpowiedzUsuń
 13. Matko Boza prosze uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 14. Za dusze w czysccu cierpiące dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 15. Panie Jezu przyjdz do mojej rodziny i prowadz nas

  OdpowiedzUsuń
 16. Prosze o modlitwe za meza i dzieci by wrocili do Ciebie Panie

  OdpowiedzUsuń
 17. Jezu ufam Tobie i prosze uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 18. Prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiące dzieci nienarodzone i pokój na ziemi

  OdpowiedzUsuń
 19. Maryjo Matko Boza prosze czuwaj nad moją rodziną i bliskimi

  OdpowiedzUsuń
 20. Panie Jezu prowadz mnie bym nie bbladziam

  OdpowiedzUsuń
 21. Prosze o modlitwe za rodzine i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 22. Panie Jezu pomóż nam co dalej wskaź drogę

  OdpowiedzUsuń
 23. Jezu ufam Tobie i prowadz nas do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 24. Za męża i dzieci oraz bliskich którzy oddali się od Ciebie wskaź im drogę do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 25. Za męża i dzieci oraz bliskich którzy oddali się od Ciebie wskaź im drogę do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 26. Panie Jezu, zatroszcz się o mojego syna Mariusza, daj mu siłę do przezwyciężenia zła, które dzieje się w jego życiu. Maryjo, Matko nasza weź go w swoją opiekę, proszę!

  OdpowiedzUsuń
 27. Panie Ty wiesz, obejmij nas ochroną w Roku Miłosierdzia, wszystkich których mamy w sercu wraz z wszystkimi intencjami. Amen

  OdpowiedzUsuń
 28. Jezu Ty wiesz. Amen

  OdpowiedzUsuń
 29. Prosze o modlitwe w intencji uzdrowienia z ropnia i stanu zapalnego lewej stopy a takze za wszystkie dusze w czyscu cierpiace...Matenko kocham Cie!

  OdpowiedzUsuń
 30. O rychłą Beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.

  OdpowiedzUsuń
 31. Proszę o modlitwę w intencji dobrych relacji między mną i Natalią. Jezu ty wiesz najlepiej!! Jezu ufam tobie!!

  OdpowiedzUsuń
 32. Maryjo Matko pomóż mi przestać błądzić. Daj mi siłę by przebaczyć i pogodzić się z przyjaciółką. Opiekuj się moimi dziećmi, daj im szczęście i miłość. Proszę o zdrowie dla mojego męża oraz o opiekę nad naszym małżeństwem by już nigdy nie było zagrożone.

  OdpowiedzUsuń
 33. Proszę o modlitwę za nawróceniem moich bliskich, o naprawę relacji zmoją siostrą i jej rodziną, o rozwiązanie wszystkich węzłów, które powstały z powodu braku zgody, za duszę mojego ojca, z którym nie dane mi był się pojednać i pożegnać, o przebaczeniei pojednanie oraz za wszystkich, którzy modlitwy potrzebują.

  OdpowiedzUsuń
 34. Proszę o modlitwę za moją córkę, aby pozbyła się obsesyjnych lęków, żeby mogła w pełni cieszyć się życiem, wychowywać dzieci i znależć dobrą pracę.

  OdpowiedzUsuń
 35. Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego,proszę o modlitwę:
  -o łaskę pokoju na świecie- Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
  -za Dusze w Czyśćcu cierpiące,za umierających-O Jezu Miłosierny, daj Im wieczny odpoczynek!
  -o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój Dzieciątka i Matki w stanie błogosławionym-bierze na podtrzymanie ciąży (wczesnej)
  -o uzdrowienie Agnieszki,Igora i Sylwka, o siłę do walki ze złem i rozwiązanie problemów
  -o łaskę pogłębionej wiary,pokory i dar mądrości dla mnie,Agnieszki,Doroty, Ani i Ich Rodzin
  -za chorych i cierpiących-Małgosię,Elę,
  Ks.Prałata Tadeusza,Ks.Jarka,Ks.Krzysztofa oraz wszystkich, którzy potrzebują naszej modlitwy,o potrzebne łaski i silną wiarę w pokonywaniu choroby

  OdpowiedzUsuń
 36. Proszę Ciebie Jezu wez pod Swa opieke Anie dodaj jej sily wiary nadzieji niech pokona wszelkie trudnosci Bog zaplac

  OdpowiedzUsuń
 37. Jezu ufamTobie i oddaje moja rodzine pod opieke Twoja prowadz nas

  OdpowiedzUsuń
 38. Prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiace dzieci nienarodzone pokoj na ziemi

  OdpowiedzUsuń
 39. Matko Rozancowa wez pod opieke moja rodzine i bliskich wskazuj droge do Swojego Syna

  OdpowiedzUsuń
 40. Prosze o zdrowie dla Kasi i bliskich Pomoz Ani dodaj sily wiary nadzieji ze wszystko dobrze sie ulozy Bog zaplac

  OdpowiedzUsuń
 41. Maryjo Matko Boza prowadz mnie dzieci meza do Swego Syna

  OdpowiedzUsuń
 42. Jezu ufam Tobie i prosze wez pod Swa opieke mego meza dzieci i prowadz ich bo oddalili sie od Ciebie

  OdpowiedzUsuń