Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymKażdy może złożyć Bogu

ofiarę doskonalszą od darów Mędrców

„Uroczystość dzisiejsza zwana w potocznej mowie świętem Trzech Króli, w języku kościelnym nosi nazwę Objawienia Pańskiego. Dziś bowiem obchodzimy pamiątkę ukazania się Chrystusa ludzkości jako jej Zbawiciela, z dawna obiecanego, tęsknie oczekiwanego w ciągu tysiącleci.
Głęboka to tajemnica naszej wiary św[iętej]: Syn Boży w szacie człowieczeństwa daje się poznać ludziom, jako ich Zbawca! Do tego niezwykłego wydarzenia odnoszą się słowa św. Pawła: «A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale» (1 Tm 3,16). […]
Mędrcy ze Wschodu znajdując się u stóp nowo narodzonego Odkupiciela «upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę» (Mt 2,11). Dary te «kryją w sobie Boże tajemnice» – jak mówimy w pacierzach kapłańskich. Złoto ujawnia potęgę króla. Kadzidło – godność Najwyższego Kapłana. Mirra zapowiada mękę i pogrzeb Boga-Człowieka. Od bardzo dawnych czasów władcy chrześcijańscy szli za przykładem Mędrców. Historia poucza, że Karol Wielki, św. Stefan, król węgierski, św. Edward, król angielski, św. Ludwik, król francuski i wielu innych w dniu Objawienia Pańskiego składali u stóp Bożego Dzieciątka: złoto, kadziło i mirrę, jako dowód żywej wiary, jako daninę swych serc. Praktyka ta rozpowszechniła się wśród ogółu wiernych. […]
Każdy z wierzących katolików, choćby był największym biedakiem, może złożyć Bogu ofiarę doskonalszą od darów Mędrców ze Wschodu. […] Szczęśliwy, kto uczestniczy w Przenajświętszej Ofierze łącząc z nią swoje modlitwy, prace, cierpienia. Szczęśliwy, kto z głęboką wiarą i gorącą miłością przyjmuje Komunię św[iętą] na pokarm swej duszy. Jak doskonały hołd składa Bogu! Ile Bożych sił zdobywa do życia prawdziwie chrześcijańskiego”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 13-14
6 I 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz