W oczekiwaniu na Świętość – 7 XII



Pan Bóg przypomina się ludzkości



Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7,21.24-27).

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„Wie dobrze Pan Bóg, czego dzisiejszemu człowiekowi potrzeba, a dopuszczając nań nędzę, pragnie Pan nieba i ziemi mocno zaznaczyć myśl swoją i wolę. W ostatnich dziesiątkach lat, człowiek, trawiony gorączkowym pożądaniem dóbr doczesnych, zapomniał o swoim Stwórcy i Jego prawach, tonąc w troskach o własną korzyść materialną, o wygodę, o użycie na ziemi. Dziś […] Pan Bóg przypomina się ludzkości, że jest, że rządzi światem, że wszystko spoczywa w mocy rąk Jego”.
Pomódl się dziś w intencji wszystkich pokładających nadzieję jedynie w dobrach ziemskich:
Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech łaska Twojego miłosierdzia przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość proś Matkę Bożą, by wypraszała Ci łaskę wytrwałego i wiernego budowania całej swojej przyszłości jedynie na Skale, którą jest Chrystus:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz