Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Nie można tych słów wykreślić z Ewangelii

 

„Znakiem szczerej miłości Pana Boga i bliźniego w naszym pielgrzymowaniu na ziemi jest duch ofiary, wyrzeczenia się siebie. Jezus Chrystus zostawił nam ten znak w stopniu najwyższym i najdoskonalszym. Całe życie Jezusa od żłóbka betlejemskiego aż do Kalwarii było przepojone miłością oraz nacechowane krzyżem i męczeństwem. Przy rozstaniu się z Apostołami Boski Zbawca oświadczył: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich» (J 15,13).
Tę największą miłość okazał nam Pan Jezus i na drogę wyrzeczenia się, ofiary wzywa nas swoich wyznawców. «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje» (Mt 16,24). W uszach dzisiejszego człowieka, poszukującego wygody, przyjemności, nieskrepowania, te słowa brzmią twardo. A przecież nie można ich wykreślić z Ewangelii bez całkowitego jej zniszczenia.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post 1980 roku
16 IX 2018 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz