Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Z tym hasłem idźmy w bój o sprawę Chrystusową!


„Chrystus Pan – przed Piłatem, poganinem, namiestnikiem cesarstwa rzymskiego. Twórca chrześcijaństwa stanął naprzeciwko przedstawiciela pogaństwa. Obraz ten przedstawia zaczątek zaciętej walki, jaką w ciągu wieków prowadzić będą między sobą dwa odrębne, przeciwne sobie światy: chrześcijański i pogański. Piłat, idąc za podszeptami Żydów, stawia Chrystusowi Panu pytanie: «Czy Ty jesteś królem?».
Te słowa brzmią jak akt oskarżenia. Żydzi, wydając w ręce Piłata Chrystusa Pana i domagając się na Niego wyroku śmierci, jako najcięższy zarzut, przytaczali fakt, że Chrystus Pan głosi nowe królestwo, a siebie mieni królem. Zarzut ten poważnie zaniepokoił Piłata.
Poganinowi nawet nie powstała myśl, aby oprócz królestwa doczesnego, ziemskiego, zamkniętego w pewnych granicach, mogło istnieć królestwo wieczne, nadprzyrodzone, niezacieśnione żadnymi granicami. O takim właśnie królestwie mówi Pan Jezus, odpowiadając na pytanie Piłata oświadczeniem: «Królestwo moje nie jest z tego świata». Chociaż królestwo Chrystusowe istnieje na tym świecie, bo składa się z ludzi, chociaż posiada widzialną organizację, swoje urządzenie dostosowane do potrzeb natury ludzkiej, to jednak nie jest ono jednym z wielu innych mocarstw doczesnych, lecz wznosi się ponad nimi, jak niebo nad ziemią. Królem tego królestwa – Chrystus, Bóg-Człowiek. Celem – chwała Boża i uszczęśliwienie ludzi w wieczności. Potęgą – nie pieniądz, nie oręż, nie błyskotliwa świetność, ale nieomylna prawda, miłość ku Bogu i ludziom, modlitwa, sakramenty święte, dobre uczynki.
Nie zrozumiał Piłat myśli Chrystusowej o królestwie nie z tego świata. Ulegając naciskowi ze strony Żydów, wydał wyrok potępiający Boskiego naszego Mistrza, jako winowajcę, i skazujący Go na śmierć. Przez usta Piłata pogaństwo wypowiedziało swe wrogie uczucia względem Chrystusa Pana i Jego nauki.
I dziś Królestwo Chrystusowe ma śmiertelnego wroga w pogaństwie. Nie mówimy tu tylko o pogaństwie, które panuje hen daleko w zamorskich, dzikich krajach, lecz głównie mamy na myśli pogaństwo, które szerzy się wśród nas, w krajach chrześcijańskich i katolickich z nazwy.
Pierwszym znakiem pogaństwa naszych czasów jest zanik wiary: obojętność religijna, niedowiarstwo, bezbożnictwo. Drugim znakiem – rozprzężenie obyczajów: nieuczciwość, bezwstyd, rozluźnienie życia rodzinnego, odstępstwo od zasad Chrystusowych w prywatnym i publicznym życiu.
[…] Wszyscy wierni wyznawcy Chrystusa-Króla, stańmy dziś przy Nim, jako Jego armia, do walki z pogaństwem obecnych czasów. Wpatrzmy się w sztandar naszego Króla. Widnieje tam napis: Bóg naszym Panem i celem! Z tym hasłem idźmy w bój o sprawę Chrystusową!”
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 44, s. 2
 25 XI 2018 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz