I Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 24 X


24 października (czwartek)

 

 I Dzień Nowenny – Człowiek modlitwySłowo Boże: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7-8).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Gorąco módlmy się w naszych świątyniach i domach rodzinnych, bo od modlitwy zależy w znacznym stopniu miara łaski Bożej”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zesłanie Ducha Świętego (albo Tajemnice Chwalebne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład ukochania modlitwy, jaki dajesz nam w osobie Sługi Bożego Biskupa Piotra.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że modlitwa była źródłem jego siły.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że swoją łaską i cudowną mocą odpowiadałeś na jego modlitwy.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice światła

I.                 Chrzest Jezusa w Jordanie

„Jan ma tak wzniosłe pojęcia o Chrystusie Panu, że nie czuje się godnym spełnić względem Niego nawet tej niskiej posługi, jaką jest rozwiązanie rzemyka u trzewika Zbawcy świata. Piękny przykład głębokiej pokory i czci względem Chrystusa Pana! Idźmy za tym przykładem, aby nie stosowały się do nas słowa Jana: «Pośród was stanął, którego nie znacie». Mamy przecież wśród siebie Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Czy Go znamy, czy wiemy, kim On jest? Czy otaczamy Go tą czcią, jakiej jest godzien?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, pokorny Sługo Zbawiciela, przyczyń się za nami!

II.               Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Czyn Jezusa Chrystusa i zachowanie się Jego Najświętszej Matki pouczają nas, jak możemy wykorzystać zebranie towarzyskie, zabawę dla chwały Bożej i duchowego pożytku bliźnich. Trafnie rzucone dobre słowo podczas przyjacielskiej pogawędki chwiejnego utwierdzi w wierze, a tchórzliwym katolikom doda odwagi w wyznaniu i praktykowaniu wiary świętej. A jeszcze potężniej działa dobry przykład” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, z którym współpracę ludzie traktowali jako łaskę, przyczyń się za nami!

III.             Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Z krzyżem w ręku, z Ewangelią Chrystusową na ustach, z żarem apostolskiej miłości w sercach, misjonarze katoliccy w imieniu Boga udają się do pogańskich krajów, aby tam zakładać Królestwo Jezusa Chrystusa. Nie szczędzą zdrowia i sił, wyrzekają się wielu dozwolonych człowiekowi pociech i radości, nieraz męczeństwem pieczętują swoje posłannictwo. Misjonarze – to wielcy bohaterowie w Kościele świętym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś wytrwałym głosicielem Królestwa Chrystusa, przyczyń się za nami!

IV.            Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Bóstwo Chrystusa Pana opromienia na chwilę Jego ludzką naturę blaskami nadziemskiej jasności i potęgą nieskończonego majestatu. Trzej Apostołowie ujrzeli Chrystusa Pana w tym stanie uwielbienia i szczęścia, w jakim obecnie przebywa w niebie. «I przemienił się przed nimi». A dokonało się to chwalebne przemienienie Chrystusa Pana wśród serdecznych, gorących modłów, jakie zanosił do Ojca swego. Szczegół bardzo pouczający dla nas” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który doświadczałeś przemieniającej mocy modlitwy, przyczyń się za nami!

V.              Ustanowienie Eucharystii

„Świadkami i bezpośrednimi uczestnikami pierwszej Mszy świętej na ziemi byli Apostołowie. Do nich oraz do wszystkich ich następców w kapłaństwie, skierował Chrystus Pan słowa: «To czyńcie na moją pamiątkę». Dzięki tym słowom, od czasów apostolskich aż do naszych dni odprawia się Msza święta i nadal odprawiać się będzie aż do końca świata. W każdej Mszy świętej ponawia się to samo, co dokonało się w Wieczerniku” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w niezwykłym skupieniu celebrowałeś i przeżywałeś Najświętszą Ofiarę, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia przemiany serca, odcięcia korzeni zła, zniewoleniem grzechem oraz dary Ducha Świętego dla męża Adama.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.
- Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.
- Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Gdy paszport był marzeniem…
 
Starania bp. Piotra Gołębiowskiego o jedność Kościoła i cierpienia wtedy ponoszone wpisywały się w trwający w Rzymie w latach 1962-1965 Sobór Watykański II. Każdy biskup miał obowiązek uczestniczyć w Soborze. Biskupi polscy domyślali się jednak, iż władze postanowią wykorzystać sprawę paszportów na wyjazd do Rzymu, jako przetargową w rozgrywce z Kościołem.
Bp Piotr Gołębiowski ucieszył się z zaproszenia na Sobór. To ogromne pragnienie biskupa i jego poczucie obowiązku doskonale wyczuli rządzący. Przed każdą sesją Soboru bp Piotr Gołębiowski zwracał się z prośbą do władz o zgodę na wyjazd. Po pierwszej sesji, gdy nie pozwolono mu uczestniczyć w Soborze, watykański Sekretariat Stanu wzywał go do stawienia się na Soborze. Rządzący nie zamierzali jednak zmieniać decyzji. Pewnego rodzaju grą z ich strony było więc polecenie biskupowi, by uzupełnił złożone dokumenty. Ta sytuacja doskonale odzwierciedla stosunek władz państwowych do ubiegającego się o wyjazd na Sobór biskupa i świadczy o jawnym lekceważeniu jego osoby. Odmawiając mu paszportu powoływano się na zapis ustawy, który brzmiał: „Przeciwko wydaniu paszportu przemawiają inne ważne względy państwowe”. Natychmiastowe odwołanie się biskupa od tej decyzji nie przyniosło żadnego rezultatu. Z Rzymu kard. Stefan Wyszyński nadsyłał telegramy, w których pisał: „Oczekujemy z Sandomierza biskupa Gołębiowskiego…”. W innym ponaglał: „Ojciec Święty wzywa Księdza Biskupa […]. Sprawa jest pilna, gdyż wymaga wniesienia na Sobór. Papież oczekuje Księdza Biskupa”. Ostateczne stanowisko władz pozostało jednak niezmienione. Dokument informujący, iż decyzja odmowna została utrzymana w mocy i że jest ona ostateczna, nie posiadał daty wystawienia. Bp Piotr Gołębiowski na marginesie tegoż dokumentu umieścił zapis: „Otrzymałem po Soborze w styczniu 1966”. Informacja ta jest bardzo symptomatyczna…
Bp Piotr Gołębiowski był więc jednym z dwóch biskupów polskich, którym władze komunistyczne nie pozwoliły uczestniczyć w Soborze Watykańskim II. Przyczyną takiego stanowiska władz była zdecydowana postawa biskupa w obronie jedności Kościoła niszczonego przez rządzących, jak też jego wierność i lojalność wobec znienawidzonego przez władze Prymasa Polski. Sam zaś zakaz wydania biskupowi paszportu stał się dla niego bardzo dotkliwą represją.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski, który tyle w swym życiu wycierpiał, pisał: „Pan Bóg spełni życzenia serca twego, może nie zawsze w ten sposób, jak to sobie wyobrażasz, za to w sposób inny, bardziej korzystny dla ciebie”. Pomódlmy się w ciszy o przyjęcie woli Bożej dla tych, którzy nie mogą jej zrozumieć.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.


9 komentarzy:

 1. Proszę o zdrowie dla duszy i ciała, o owoce i dary Ducha Świętego, o po mnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o dar macierzyństwa, łaskę sakramentu małżeństwa, Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia dla całej mojej rodziny, o poznanie drogi życiowej oraz pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o dobrą pracę, uzdrowienie relacji i finansów naszych.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o uzdrowienie mojej córki Agnieszki z tężyczki i lęków oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.

  OdpowiedzUsuń
 5. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.

  OdpowiedzUsuń
 8. O nawrócenie mojego męża i uwolnienie go od alkoholizmu

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę o błogosławieństwo Boże dla Całej mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń