II Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 25 X


25 października (piątek)

 

II Dzień Nowenny – Sługa Eucharystii


Słowo Boże:Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,54-56).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Silnie podkreśla Pan Jezus, że Jego Ciało jest pokarmem. Stąd wiemy, że czym jest chleb powszedni dla ciała, tym Komunia święta dla duszy. Ta wielka jednak zachodzi różnica, że zwykły pokarm przemienia się w nasze ciało, natomiast Najświętszy Sakrament nas przemienia w Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ustanowienie Eucharystii (albo Tajemnice Bolesne - patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za każdą Eucharystię, która sprawował na ziemi Sługa Boży Biskup Piotr.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że adorując Najświętszy Sakrament i trwając przed tabernakulum wskazywał nam Źródło światła i mocy.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne życie, będące owocem pobożności eucharystycznej.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice bolesne

I.                 Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Wzruszony do głębi swego Najświętszego Serca niedolą rodzaju ludzkiego, Jezus Chrystus nie szczędzi trudu, nie żałuje potu i Krwi dla zbawienia naszego, stając się nam Samarytaninem, niedościgłym w swoim miłosierdziu i poświęceniu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś Pasterzem dobrym – zanurzonym w Bożym Miłosierdziu, przyczyń się za nami!

II.               Biczowanie Jezusa

„Nikt bowiem nie wyświadczył ludzkości takiego dobrodziejstwa, jak Zbawiciel świata, który własnym poświęceniem, naznaczonym Krwią, uwolnił ludzi od grzechów, i wysłużył łaskę, aby z jej pomocą po uciążliwym pielgrzymowaniu mogli dotrzeć do krainy niebieskiej. Dlatego Imię Jezus jest Największe spośród wszystkich Imion, jakie są i będą zapisane w kronikach świata” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nosiłeś w swym sercu ustawiczną wdzięczność dla Jezusa Chrystusa, przyczyń się za nami!

III.             Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Uniżenia i cierpienia nie tylko nie osłabią powagi Jezusa Chrystusa, ale ją jeszcze spotęgują, bo światu całemu ukażą Odkupiciela, który zatriumfuje nad wrogami, gdy trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wiarą, nadzieją i miłością głosiłeś Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością, przyczyń się za nami!

IV.            Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Krzyżem, który wziąć mamy na barki swoje, są nie tylko cierpienia i nieszczęścia spadające na nas niespodzianie. Krzyżem tym są prawa i obowiązki, zlecone nam przez Opatrzność Bożą, które dobrowolnie, z ochotą i miłością pełnić mamy, jeżeli chcemy iść za naszym Królem i z Nim królować w szczęśliwej wieczności” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z ochotą i miłością podejmowałeś krzyż swych codziennych obowiązków, przyczyń się za nami!

V.              Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Z niepojętej ku nieśmiertelnym duszom miłości, Syn Boga żywego staje się człowiekiem i oddaje za nie, co ma najdroższego – życie własne, życie Boga-Człowieka” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który głosiłeś prawdę o niewypowiedzianej miłości Bożej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Proszę o zdrowie dla duszy i ciała, o owoce i dary Ducha Świętego, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o dar macierzyństwa, łaskę sakramentu małżeństwa, Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia dla całej mojej rodziny, o poznanie drogi życiowej oraz pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o dobrą pracę, uzdrowienie relacji i finansów naszych.
- Proszę o uzdrowienie mojej córki Agnieszki z tężyczki i lęków oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.
- Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.
- Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.
- O nawrócenie mojego męża i uwolnienie go od alkoholizmu.
- Proszę o łaskę nawrócenia, przemiany serca, odcięcia korzeni zła oraz dary Ducha Świętego dla męża Adama.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Pełnoprawny rządca diecezji

Biskup sandomierski Jan Kanty Lorek zmarł 4 stycznia 1967 r. Dwa dni później zebrała się Kapituła Katedralna w Sandomierzu, by wybrać tymczasowego rządcę diecezji, który miał kierować nią do chwili papieskiej nominacji nowego biskupa sandomierskiego. Jednomyślnie wybrano wówczas wikariuszem kapitulnym bp. Piotra Gołębiowskiego. W dniu pogrzebu bp. Jana Lorka, Prymas Wyszyński zapisał w swych notatkach, że nowo wybrany wikariusz kapitulny „jest to bardzo wartościowy i wierny sługa Kościoła świętego”.
Podczas pogrzebu Prymas Wyszyński mówił natomiast w sandomierskiej katedrze: „Zmobilizujcie wasze modlitwy do Ducha Świętego, bo jak Trójca Święta na przełomie dwóch tysiącleci przyjęła ofiarę z życia waszego Arcypasterza, tak też zapewni wam przez Chrystusa ciągłą opiekę i przyśle Anioła Bożego, który poprowadzi święty Kościół diecezjalny sandomierski w wiary nowe tysiąclecie”. Oczekiwanie na „Anioła Bożego”, o którym mówił Prymas, trwało długo. Ostatecznie 20 lutego 1968 r. papież Paweł VI mianował administratorem apostolskim diecezji sandomierskiej bp. Piotra Gołębiowskiego. Diecezją miał więc kierować nie pełnoprawny biskup diecezjalny, ale administrator apostolski, czyli z definicji ktoś sprawujący władzę tylko tymczasowo.
Powodem takiej nietypowej decyzji był brak zgody władz państwowych na mianowanie pasterzem Kościoła sandomierskiego bp. Piotra Gołębiowskiego. Strona kościelna nie zgadzała się na narażanie autorytetu papieża i ograniczanie jego praw do swobodnego mianowania biskupów. Papież nie chciał rezygnować z kandydatury bp. Piotra Gołębiowskiego i wybrał rozwiązanie polegające na mianowaniu w diecezji administratora apostolskiego. Istotne dopowiedzenie zawierał sam dekret papieski, gdzie zawarta była informacja, iż administratorowi apostolskiemu przysługiwały „te same prawa, władze i obowiązki”, jakimi cieszą się pełnoprawni rządcy diecezji, to znaczy biskupi diecezjalni.
Rządzący, także w następnych latach – mimo wielokrotnych starań władz kościelnych – nie zgadzali się absolutnie na jego nominację na biskupa diecezjalnego w Sandomierzu. Ostatecznie był więc jedynym administratorem apostolskim w centralnej Polsce. Już po jego śmierci, w 1983 r. Jan Paweł II mówił o nim: „Administrator apostolski diecezji sandomierskiej, którego ja zawsze uważałem – i prosiłem, żeby siebie też uważał – za biskupa sandomierskiego”.
Sam bp Piotr Gołębiowski przyznawał w liście do Prymasa: „Spodziewałem się, że wkrótce kierownictwo diecezji złożę w młodsze i godniejsze ręce. Stało się inaczej. Z woli Ojca Świętego Pawła VI, zatem z woli Bożej, mam w dalszym ciągu dźwigać brzemię ciężkiej odpowiedzialności za dobro duchowe przeszło milionowej diecezji. Otuchą napełnia mnie zaufanie Stolicy Apostolskiej, ojcowska dobroć i cenne zapewnienie Waszej Eminencji.  […] Chcę służyć w pełnym oddaniu sił Kościołowi Sandomierskiemu”.

Pan Bóg stawia przed nami różne zadania. Na naszych drogach obecna jest Matka Boża. W chwili ciszy podziękujmy Panu Bogu za to, że dał nam Maryję za Matkę, podziękujmy za tak wiele znaków Jej pomocy, widocznych w naszym życiu. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski podpowiada: „Nie doznamy zawodu. Pani i Królowa nasza, Matka Syna Bożego, miłosierne oczy swe zwróci na nas, okaże nam swe zmiłowanie”. Niech jego słowa napełnią nas z nową mocą ufnością.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.

10 komentarzy:

 1. Proszę o błogosławieństwo dla moich rodziców. O miłość, ufność i wiarę dla nich. O umiejętność ofiarowania swoich cierpień. A dla nas o otwarte oczy i serca na ich potrzeby oraz opiekę nad nimi.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszą córką, o potrzebne natchnienia Ducha Świętego i mądrość Bożą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Niech Maryja ją przytula i prowadzi.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moimi starszymi rodzicami. O światło dla mnie i natchnienia, abym zawsze była gotowa do pomocy im, nawet gdy o nią nie proszą, ale potrzebują. Maryjo, otaczaj ich swoim płaszczem.

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę za mojego męża, który tak troszczy się o nas wszystkich. O potrzebne zdrowie dla niego, naszą pomoc, dobre słowo i wsparcie.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o modlitwę za Darka o łaskę uzdrowienia z nowotworu.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 7. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.

  OdpowiedzUsuń