Różaniec ze Sługą Bożym - 12 X

Fot. Ks. Stanisław Piekielnik

12 października (sobota)


Tajemnice radosne

I.                 Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Maryję Pan Bóg wybrał do wielkiego, jedynego w dziejach ludzkości zadania, aby w swym dziewiczym łonie poczęła, a następnie na świat wydała Jednorodzonego Syna Bożego, Zbawiciela wszystkich ludzi. Święta Boża Rodzicielka – to godność, która przewyższa wszelkie ludzkie rozumienie, siły i zasługi. To wyłączny dar Boży, to przejaw hojnej miłości Ojca Niebieskiego względem Maryi. Do nikogo z ludzi nie odnoszą się z taką siłą, jak do Maryi słowa: «Znalazłaś łaskę u Boga»” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który uczysz nas przyjmowania z otwartym sercem Bożych łask, przyczyń się za nami!

II.               Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Patrzmy na Maryję w chwili, gdy w natchnionym hymnie Magnificat wypowiada uczucia uwielbienia i wdzięczności względem Pana Boga. Jak głęboko czuje się od Niego zależna: «Iż wejrzał na niskość Służebnicy swojej» (Łk 1,48). Wobec nieskończonego majestatu Bożego Maryja uważa się za niską, maleńką służebnicę. To czym jest, co posiada, przypisuje łaskawemu spojrzeniu na Nią Ojca Niebieskiego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z pokorą przyjmowałeś Bożą wolę, przyczyń się za nami!

III.             Narodzenie Jezusa

„Maryja została Bogarodzicą, Matką Boga-Człowieka. Jak każda matka swe dziecię, podobnie Najświętsza Maryja Panna nosiła Syna Bożego w swym łonie, na świat Go wydała, karmiła mlekiem swych piersi, pielęgnowała Go, broniła przed niebezpieczeństwem, otaczała troską w życiu codziennym. Ona jedna spośród milionów ludzi ma pełne prawo mówić do Jezusa: – Synu mój!” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wzrastałeś w atmosferze pobożności maryjnej domu rodzinnego i pobliskiego sanktuarium w Błotnicy, przyczyń się za nami!

IV.            Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Maryja Najświętsza spełniając prawo, ofiaruje Syna swego w świątyni jerozolimskiej, a oto staje przed Nią starzec Symeon i przepowiada, że Jezus ukochany będzie przedmiotem zniewag i prześladowania ze strony ludzi i że «duszę Jej własną przeniknie miecz». Najświętsza Panna wiedziała, że Syn Jej ma ofiarować swe życie za zbawienie świata, ale w owej chwili Pan Bóg jakby uchylił przed Nią zasłony przyszłości i ujrzała w całej grozie i we wszystkich szczegółach okropną śmierć na krzyżu Syna swego. Wtedy Jej serce najczulsze przeniknął miecz boleści, która przez całe życie nie zmniejszać, ale powiększać się miała” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym cierpieniem towarzyszyłeś Matce Bożej w Jej cierpieniach, przyczyń się za nami!

V.              Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Matka Najświętsza tego gorąco pragnie: ukazać nam Jezusa, doprowadzić do Niego, gdy zakończymy doczesne życie. Dostosujmy się do życzeń Maryi. Z utęsknieniem szukajmy Jezusa Chrystusa. Naśladujmy w życiu Jego cnoty. Pragnijmy Go posiadać na wieki” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawsze starałeś się spełniać wszystkie oczekiwania i życzenia Matki Bożej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Proszę o Boże Błogosławieństwo dla mojej rodziny. Bóg zapłać za modlitwę.
- Proszę o modlitwę w intencji wszystkich dusz czyśćcowych.
- Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia, przemiany serca, odcięcia korzeni zła oraz światło Ducha Świętego dla męża Adama.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Proszę o pomoc w wyjściu z pętli zadłużenia.
- Proszę o modlitwę za mojego syna, który jest w śpiączce i jego stan zdrowia jest ciężki.  Leczy na intensywnej terapii.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Najpierw przed tabernakulum, a później na plebanię

Zanim jeszcze ks. Piotr Gołębiowski po otrzymaniu nominacji przyjechał do Baćkowic, opinia o nim już obiegła parafię. Stało się to za sprawą tamtejszego organisty. Pochodził on z Sandomierza i od lat znał ks. Piotra Gołębiowskiego. Opowiadał, iż nowy proboszcz jest człowiekiem świątobliwym i niezwykłym. Oficjalnie ks. Piotr Gołębiowski rozpoczął swą posługę 4 września 1941 r.
Znamienny był przyjazd ks. Piotra Gołębiowskiego do Baćkowic. Pochodzący z tamtej parafii ks. prał. Stanisław Wrocławski po latach wspominał: „Byłem świadkiem pierwszego prywatnego przyjazdu Ks. Gołębiowskiego do parafii, której miał być proboszczem. Pamiętam, jak nam się podobało to, że najpierw skierował swoje kroki do kościoła, a potem na plebanię. Jeszcze dziś pamiętam jego niepokaźną sylwetkę klęczącą przed tabernakulum”. Tamten obraz nie tylko nie umknął uwadze mieszkańców, ale na długo został w ich pamięci. Stał się on symbolem pobożności i gorliwości w ciągu całej posługi proboszczowskiej ks. Piotra Gołębiowskiego. Zauważyli też później, że nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, chwile modlitwy przed tabernakulum w drodze do konfesjonału, podobnie odprawiane tam przygotowanie do Mszy świętej i dziękczynienie po niej, były zwykłą praktyką ks. Piotra Gołębiowskiego. Domownicy i najbliżsi współpracownicy wiedzieli, że codziennie trwał na adoracji Najświętszego Sakramentu. Parafianie z kolei wiedzieli, że jeśli nie zastali proboszcza na plebanii, to mogli go odnaleźć w kościele modlącego się przed Najświętszym Sakramentem.
W czasie sprawowania Mszy świętych widać było jego ogromne skupienie i pobożność. Zasłynął on jako znakomity spowiednik i kierownik duchowy. Kochał konfesjonał i zawsze oczekiwał w nim wiernych przed Mszą świętą. Każdego ranka pierwszy udawał się do kościoła, otwierał go, a następnie siadał w konfesjonale. Szczególnie dbał o wychowanie swych parafian do spowiedzi świętej w pierwsze piątki miesiąca. Sumiennie przygotowywał kazania i z żarliwością je wygłaszał. Jego wikariusz wspominał, że z podziwem obserwował, jak praktyk, doświadczony teolog i dawny ojciec duchowny przygotowywał niedzielne kazanie już na początku tygodnia. Mieszkańcy parafii z kolei z uznaniem wypowiadali się o kazaniach swego proboszcza. Bywało, iż po wielu latach decydowali się na zmianę swego postępowania na skutek jego słów i nauk. Miejscowa ludność nabrała do niego pełnego zaufania. Ciekawostką jest fakt, że ze sprawami spornymi nie zwracali się do sądów, ale właśnie do proboszcza, którego decyzje traktowano jako pełne autorytetu rozstrzygnięcia.
Przy okazji świąt Bożego Narodzenia i wakacji Baćkowice odwiedzali goście – koledzy ks. Piotra Gołębiowskiego. Byli to zazwyczaj księża profesorowie z Sandomierza, a wśród nich dzisiejszy Sługa Boży ks. Wincenty Granat. Głosili kazania i pomagali posługą w konfesjonale. W Baćkowicach oczekiwano ich przyjazdów, bo wiązały się one z radością odwiedzin i serdecznością przyjęcia. Co ciekawe, parafianie traktowali proboszczowskich gości, jak swoich własnych.

Pomódlmy się  przez moment w ciszy w intencji zaproponowanej nam dziś przez Sługę Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego: „Módlmy się często, zwłaszcza na różańcu, aby na polskiej ziemi naszej i na świecie całym małżonkowie prowadzili życie religijne, czyste, święte, na podobieństwo życia Świętej Rodziny z Nazaretu”.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.

4 komentarze:

 1. O łaskę życia wiecznego dla zmarłych : Stanisława, Janiny i Ewy.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o Twoje wstawiennictwo, Sługo Boży, przez ręce Maryi o opiekę i prowadzenie naszego syna, wybór dobrej drogi życiowej, zgodnej z wolą Bożą. Proszę dla nas, rodziców o wyrozumiałość, pokój w sercu i mądrą pomoc w tej drodze.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia przemiany serca odcięcia korzeni zła w życiu męża Adama zniewoleniem grzechem alkoholizmu kłamstwa oszustwa lenistwa zdrady Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń