Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Każdy może złożyć Bogu ofiarę doskonalszą

od darów Mędrców


„Uroczystość dzisiejsza zwana w potocznej mowie świętem Trzech Króli, w języku kościelnym nosi nazwę Objawienia Pańskiego. Dziś bowiem obchodzimy pamiątkę ukazania się Chrystusa ludzkości jako jej Zbawiciela, z dawna obiecanego, tęsknie oczekiwanego w ciągu tysiącleci. Głęboka to tajemnica naszej wiary św[iętej]: Syn Boży w szacie człowieczeństwa daje się poznać ludziom, jako ich Zbawca! Do tego niezwykłego wydarzenia odnoszą się słowa św. Pawła: «A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale» (1 Tm 3,16). […]
Mędrcy ze Wschodu znajdując się u stóp nowo narodzonego Odkupiciela «upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę» (Mt 2,11). Dary te «kryją w sobie Boże tajemnice» – jak mówimy w pacierzach kapłańskich. Złoto ujawnia potęgę króla. Kadzidło – godność Najwyższego Kapłana. Mirra zapowiada mękę i pogrzeb Boga-Człowieka. Od bardzo dawnych czasów władcy chrześcijańscy szli za przykładem Mędrców. Historia poucza, że Karol Wielki, św. Stefan, król węgierski, św. Edward, król angielski, św. Ludwik, król francuski i wielu innych w dniu Objawienia Pańskiego składali u stóp Bożego Dzieciątka: złoto, kadziło i mirrę, jako dowód żywej wiary, jako daninę swych serc. Praktyka ta rozpowszechniła się wśród ogółu wiernych. […]
Każdy z wierzących katolików, choćby był największym biedakiem, może złożyć Bogu ofiarę doskonalszą od darów Mędrców ze Wschodu. […] Szczęśliwy, kto uczestniczy w Przenajświętszej Ofierze łącząc z nią swoje modlitwy, prace, cierpienia. Szczęśliwy, kto z głęboką wiarą i gorącą miłością przyjmuje Komunię świętą na pokarm swej duszy. Jak doskonały hołd składa Bogu! Ile Bożych sił zdobywa do życia prawdziwie chrześcijańskiego”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 13-14
6 I 2020 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz